Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 01.07.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 1. OPĆE NAREDBE

 

 1. Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava   zdravstva   donošenje   restriktivnijih   mjera   u odnosu na mjere iz ove naredbe shodno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se temelji na tjednoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu potporu i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i ).

 

 1. Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno 2

 

Nalaže se obvezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ukoliko se ne može ostvariti distanca od 2 metra. Obavezno je nošenje maski na autobuskim, tramvajskim trolejbuskim,  minibuskim  stajalištima,  peronima  i  pijacama/otvorenim  tržnicama  i  na drugim mjestima gdje se primijeti veća fluktuacija stanovništva.

 

Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su:

 

 • djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme s disanjem zbog kroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha,
 • učenici osnovnih škola od do 5. razreda tijekom obavljanja nastave u učionicama,
 • sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu;
 • članovi iste porodice koji na otvorenom prostoru ne ostvaruju distancu od 2 metra.

 

 1. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

 

 • ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru,
 • ne više od 100 ljudi na otvorenom

 

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

 

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstvima zdravstva.

 

 1. Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona/županije, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: političkih  skupova,    vjenčanja,  svadbe,  krizmi,  sprovoda,  dženaza  i  drugih obiteljskih okupljanja i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID- 19 među pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pučanstva.

 

 1. Izuzetno od točke ove Naredbe, dozvoljava se organiziranje i većih okupljanja, do maksimalno 150 osoba u zatvorenom i 300 osoba na otvorenom, pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera.

 

Uvjet je da svi sudionici skupa imaju:

 

 • negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati ili
 • potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 6 mjeseci
 • ili potvrdu o završenom

 

Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa je odgovoran organizator skupa.

 

Organizator skupa iz ove točke dužan je prethodno pribaviti suglasnost od mjerodavnog  kriznog  stožer  kantonalnog/županijskog  ministarstva  zdravstva  koje  se izdaje  temeljem  mišljenja  mjerodavnog zavoda  za  javno zdravstvo kantona/županije, koje sadrži procjenu rizika.

 

 1. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH naređuje se striktno poštivanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na zzjzfbih.ba i to:

 

 • preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
 • preporuke – javni prijevoz;
 • preporuke za muzeje, galerije, kina i ;
 • preporuke za ugostiteljske objekte;
 • preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu;
 • preporuke – vrtići;
 • preporuke za stomatološke ordinacije;
 • preporuke – trajni smještaj i zbrinjavanje;
 • preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;
 • preporuke za rad hotela;
 • preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;
 • preporuke- proslave;
 • preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19,

 

 1. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim /županijskim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod toč. 2, 3, 4, 5. i 6. ovog poglavlja, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije

 

 1. Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava žurno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.

 

II.            NAREDBE ZA KRIZNE STOŽERE KANTONALNIH/ŽUPANIJSKIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA
 

 1. Obvezuju se  krizni  stožeri  kantonalnih/županijskih  ministarstava  zdravstva,  kao  i zdravstvenih ustanova s područja kantona/županija, da redovito revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene epidemiološke situacije na području kantona/županije ili lokalne

 

 1. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH, da nastave sa kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti odgovora na pojavu COVID-19, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba i drugih mjera prema izvorima zaraze sukladno revidiranom dokumentu

„Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi- prijenos o zajednici“.

 

 1. U uvjetima povoljne epidemiološke situacije, kakva se bilježi trenutačno, nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije Bosne i Hercegovine obvezno pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su
 2. Nalaže se  kriznim  stožerima  kantonalnih/županijskih  ministarstava  zdravstva,  da budu spremni za slučaj zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05), a sukladno epidemiološkoj

Nalaže se kantonalnim ministrima nadležnim za zdravstvo da poduzimaju mjere i aktivnosti u smislu angažiranja zdravstvenih djelatnika, organizacije i rasporeda rada i radnog vremena, promjene mjesta i uvjeta rada pojedinih zdravstvenih ustanova, ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije

 1. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona/županija da pojačaju nadzor nad provođenjem i primjenom kantonalnog/županijskog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa COVID-19.

 

 1. U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obvezno je provođenje trijaže i pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i pacijenata u kontekstu COVID-19.

 

 1. Nalaže se kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama u Federaciji BiH da u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije osiguraju 30% svojih kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenta oboljelih od COVID-19. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ravnatelji i upravna vijeća zdravstvenih ustanova, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

 

Sukladno epidemiološkoj situaciji COVID-19, svaka bolnica je dužna imati plan zadovoljenja povećanih potreba za COVID-19 kapacitetima. Plan mora biti jasan i precizan, koordiniran sa kriznim stožerom mjerodavnog ministarstva zdravstva, te sačinjen sukladno revidiranom dokumentu „Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi- prijenos o zajednici“.

 

 1. Nalaže se  kriznim  stožerima  kantonalnih/županijskih  ministarstava  zdravstva  da  u svim  zdravstvenim  ustanovama  na  području  kantona/županije,  bez  obzira  na  oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u Federaciji BiH, da osiguraju u kontinuitetu rad bolničkih povjerenstava i bolničkih timova s ciljem sprječavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama sukladno članku Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/10).

 

 1. Mikrobiološku djelatnost – laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19 obavljaju laboratorije zdravstvenih ustanova verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva, i to za vrijeme trajanja potrebe za obavljanjem ove djelatnosti u Federaciji BIH spram epidemiološke COVID-19 situacije u BiH i u

 

Sve verificirane laboratorije, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva iz stavka (1) ove točke dužne su čuvati originalne uzorke i ekstrakcije, na temperaturi od minimalno -20 °C, najmanje 14 dana računajući od dana testiranja, kao i voditi ažurne evidencije o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih.

 

 1. U svrhu unaprjeđenja odgovora na pandemiju COVID-19, kod pacijenata sa izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (sukladno definiciji slučaja), osim PCR temeljnih testova, koji ostaju zlatni standard za dijagnostiku, preporučuje se i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT).

 

Antigenski testovi se mogu koristiti u situacijama kada je PCR nedostupan ili kada je potrebno duže vrijeme za obradu. Antigenski testovi za detekciju SARS-CoV-2 moraju ispunjavati minimalne zahtjeve: ≥90% senzitivnost i ≥97% specifičnost u usporedbi sa referentnim PCR testom.

 

Testiranje Ag-RDT testovima se treba provoditi prema uputama proizvođača i unutar 5-7 dana nakon pojave simptoma. Negativan rezultat antigenskog testiranja ne može u potpunosti isključiti aktivnu COVID-19 infekciju, te je kod simptomatskih pacijenata potrebno ponovljeno testiranje PCR testom.Testiranje Ag-RDT testovima u svrhu dijagnostike provode zdravstvene ustanove.

 

Zdravstvena ustanova koja obavlja antigenska testiranja (Ag-RDT) dužna je redovito izvještavati  zavod  za  javno  zdravstvo  kantona/županije,  a  zavod  za  javno  zdravstvo kantona/županije se obvezuje podatke o rezultatima antigenskog testiranja (Ag-RDT) dostavljati Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

 

 1. U cilju brže i efikasnije laboratorijske detekcija koronavirusa SARS-CoV-2, nalaže se svim kantonalnim/županijskim ministarstvima zdravstva da u suradnji sa zavodima zdravstvenog osiguranja  kantona/županije,  kao  i  drugim  zdravstvenim  ustanovama, stave u funkciju sve resurse i kapacitete laboratorija verificiranih od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podršku javnom sektoru zdravstva.

 

 1. Nalaže se mikrobiološkim laboratorijima da redovito dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH o testiranim osobama na SARS-CoV-2 i rezultatima testiranja, putem on-line platforme COVID-19.ba koja u realnom vremenu prikazuje podatke o COVID-19 u Federaciji BiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni

 

U slučaju da ovlaštene zdravstvene ustanove (privatne i javne), ne dostavljaju podatke putem on-line platforme COVID -19, a kako je definirano ovom naredbom, pokrenut će se postupak po službenoj dužnosti o stavljanja van snage Rješenja donesenog od strane Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje mikrobiološke djelatnosti – laboratorijska izolacija virusne RNA i identifikacija uzročnika zarazne bolesti (SARS CoV-2).

 

Nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovito dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijentima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijentima na respiratoru, težini kliničke slike i ishodu liječenja (oporavljeni i umrli), nadležnim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, koji su dužni izvijestiti Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, putem on-line platforme COVID-19.ba, svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

 

Sukladno važećem Pravilniku o načinima provođenja obvezne imunizacije, imunoprofilakse protiv zarazne bolesti, te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi i dopunama navedenog Pravilnika (Službene novine Federacije BiH, broj: 12/21) nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovito unose podatke o imunizaciji protiv COVID – 19 i putem baze cjepiva covid-19.ba.Agregirani dnevni podaci o hospitaliziranim pacijentima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijentima na respiratoru, nadležni kantonalni zavodi za javno zdravstvo dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem emaila (m.blazevic@zzjzfbih.ba) svakim danom do 11:00 sati.

 

 1. Kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva dostavljaju  se, radi obvezne primjene, Ažurirane preporuke za otpuštanje osoba iz izolacije-COVID- 19 sačinjene od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, te su dostupne na stranici zavoda zzjzfbih.ba.

 

 1. Naređuje se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da najmanje jednom tjedno dostavljaju izvješće o svom radu Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva.

 

 1. Naređuje se svim pedijatrijskim službama primarne zdravstvene zaštite da izvrše reviziju zdravstvenih kartona i plana za imunizaciju djece u suradnji sa kantonalnim/županijskim zavodima za javno zdravstvo i intenziviraju imunizaciju djece koja su propustila jedno ili više cjepiva iz programa obvezne imunizacije i to u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je ravnatelj doma zdravlja, te je isti dužan podnijeti izvješće Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.Zahtjeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane mjerodavne inspekcije.

 

 1. Naređuje se svim centrima za mentalno zdravlje da se stave u punu funkciju svoje kapacitete kao podršku mentalnom zdravlju pučanstva. Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je ravnatelj doma zdravlja, te je isti dužan podnijeti izvješće Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.Zahtjeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane mjerodavne inspekcije.