Organizacija nastave u osnovnim školama od 19. aprila 2021. godine

OSNOVNIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA

 

PREDMET: Organizacija nastave od 19. aprila 2021. godine, dostavlja se

 

U skladu sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe utvrđene na sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 15.4.2021. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona obavještava škole da se za period od 19.4.2021. godine neće donositi odluka o organizaciji nastave online putem, odnosno da će se nastava organizirati u skladu sa Odlukom o organizaciji nastave u osnovnim školama u školskoj 2020/2021. godini broj: 10/1-34-016722/20 od 26.8.2020. godine i broj: 10/1-34-834/21 od 21.1.2021. godine i važećim naredbama i preporukama federalnog i kantonalnog kriznog štaba.

Ukoliko su odjeljenja podijeljena u grupe, sugerišemo školama da tokom naredne sedmice organizuju nastavu za učenike koji su u sedmici od 29.3. do 2. 4. 2021. godine trebali pohađati nastavu u školi.

Za učenike koji tokom sedmice ne pohađaju redovnu nastavu u školi, nastavnici su dužni da, u skladu sa Odlukom o organizaciji nastave u osnovnim školama u školskoj 2020/2021. godini broj: 10/1-34-016722/20 od 26.8.2020. godine, online putem postavljaju zadaću realiziranog nastavnog gradiva korištenjem Moodle platforme za redovne osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, odnosno drugim uspostavljenim alatima za druge škole.

Ukoliko je epidemiološka situacija u školi nepovoljna prema broju zaraženih nastavnika i učenika, na osnovu preporuka nadležnog doma zdravlja i prijedloga Operativnog tima Kriznog plana u školi, škola će uputiti zahtjev Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za donošenje odluke o realizaciji nastave online putem.

Ovim aktom stavlja se van snage akt broj: 10/1-34-7725-2/21 od 16.4.2021. godine.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr.sc. Elvis Baraković