Organizacija nastave u srednjim školama od 19. aprila 2021. godine

SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA

 

PREDMET: Organizacija nastave od 19. aprila 2021. godine, dostavlja se

 

U skladu sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe utvrđene na sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 15.4.2021. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona obavještava škole da se za period od 19.4.2021. godine neće donositi odluka o organizaciji nastave online putem, odnosno da će se nastava organizirati u skladu sa Odlukom o organizaciji nastave u srednjim školama u školskoj 2020/2021. godini broj: 10/1-34-016720/20 od 26.8.2020. godine i broj: 10/1-34-834-1/21 od 21.1.2021. godine i važećim naredbama i preporukama federalnog i kantonalnog kriznog štaba.

Ukoliko su odjeljenja podijeljena u grupe, sugerišemo školama da tokom naredne sedmice organizuju nastavu za učenike koji su u sedmici od 29.3. do 2.4. 2021. godine trebali pohađati nastavu u školi.

Za učenike koji tokom sedmice ne pohađaju redovnu nastavu u školi, nastavnici su dužni da, u skladu sa Odlukom o organizaciji nastave u srednjim školama u školskoj 2020/2021. godini broj: 10/1-34-016720/20 od 26.8.2020. godine, online putem postavljaju zadaću realiziranog nastavnog gradiva korištenjem Moodle platforme za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, odnosno drugim uspostavljenim alatima za druge škole.

Ukoliko je epidemiološka situacija u školi nepovoljna prema broju zaraženih nastavnika i učenika, na osnovu preporuka nadležnog doma zdravlja i prijedloga Operativnog tima Kriznog plana u školi, škola će uputiti zahtjev Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za donošenje odluke o realizaciji nastave online putem.

Ovim aktom se stavlja van snage akt broj: 10/1-34-7728-2/21 od 16.4.2021. godine.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr.sc. Elvis Baraković