Akademija dramskih umjetnosti

Akademija dramskih umjetnosti

Poštovani učenici, budući studenti i kolege,

 

Vi se sada nalazite pred važnim životnim odlukama i samo od Vas zavisi kojim ćete putem dalje krenuti. Mladi ste, ambiciozni i željni znanja. Ukoliko u rukama držite ovaj Vodič onda smo sigurni da ste na pravom putu da ostvarite svoje snove.

 

Pred Vama je publikacija u kojoj ćemo Vas upoznati sa mogućnostima studiranja na Univerzitetu u Tuzli. Pripremili smo je kako bismo Vam olakšali izbor odgovarajućeg studija na Univerzitetu. Ovdje su sadržani osnovni podaci o fakultetima, odsjecima i studijskim programima, uvjetima upisa, provođenju prijemnih ispita, Bolonjskom sistemu studiranja, kao i  druge informacije  koje Vam  mogu  biti  korisne.

 

U akademskoj 2021./2022. godini Univerzitet u Tuzli ulazi u 45. godinu postojanja. Iza nas su godine iskustva, rada i zalaganja za reformske procese u nastojanju da naš rad prilagodimo Vašim potrebama. Kako biste tokom studija bili što uspješniji, nastavljamo s mjerama i ulaganjima u poboljšanje uvjeta studiranja. Duboko smo ubijeđeni da ćete i Vi, kao naši budući studenti, dati doprinos u poboljšanju kvaliteta studija. Stoga iskreno želimo da upišete studij koji želite i postanete članovi naše akademske zajednice.

Srdačno Vaši                                                                                                                                                                                                      Univerzitet u Tuzli

 

Studijski  programi:

 

PRVI CIKLUS STUDIJA

Trajanje studija: 4 godine (240 ECTS)

Studijski program:

Produkcija

DRUGI CIKLUS STUDIJA

Trajanje studija: 1 godina (60 ECTS)

Studijski program:

Produkcija

 

Kontakt informacije:

Adresa: Ulica Armije Bosne i Hercegovine b.b. –  Univerzitetski kampus

Broj telefona: 035/ 277 690

 

Više informacija na:

 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bMjkkx4qyUE

 

Bolonjski sistem studiranja

 

Ciklusi studiranja i dužina trajanja

Studij na Univerzitetu u Tuzli, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju organizuje se po Bolonjskom sistemu studiranja, zasnovanom na evropskom sistemu

prenosa bodova (ECTS).

Bolonjski sistem studiranja organizuje se putem 3 ciklusa i to:

  • Prvi ciklus studija koji traje najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija, a vrednuje se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, Farmaceutski fakultet sa 300, a Medicinski sa 360 ECTS bodova;
  • Drugi ciklus studija traje jednu ili dvije godine, a vrednuje se sa 60, odnosno 120 ECTS bodova, na način da u zbiru sa prvim ciklusom nosi 300 ECTS bodova;
  • Treći ciklus studija traje tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS

 

Način polaganja ispita i prelazak u narednu godinu studija

Uspješnost studenata prati se kontinuirano tokom nastave i izražava se u bodovima. Student može ostvariti najviše 100 bodova u okviru jednog predmeta, od  čega je najmanje 50% bodova predviđeno za predispitne obaveze (aktivnosti i provjere znanja u toku semestra).

Po završetku semestra organizuje se završni ispit. Studenti koji ne polože završni ispit, mogu polagati popravni ispit najranije 4 sedmice nakon polaganja završnog. U drugoj  polovini  mjeseca avgusta organizuje se  i  dodatni popravni  ispit.

Student može prenijeti u narednu godinu studija najviše 10 ECTS bodova ili najviše dva predmeta ukoliko zajedno nose više od 10 bodova.

Studentu koji obnavlja studijsku godinu daje se mogućnost izbora za ponovno slušanje nastave i kontinuirano praćenje i provjeru znanja, iz nastavnih predmeta koje nije položio.

Prilikom polaganja ispita iz nepoloženih predmeta u godini koju obnavlja, student plaća naknadu za obavljanje ispita.

Ukoliko student dva puta obnovi istu studijsku godinu i ne stekne uslov za upis u višu godinu studija, gubi status studenta.

 

Izdavanje diplome

Po završetku studijskog programa studentu se na svečanoj promociji izdaje diploma  o stečenom  stepenu  stručne  spreme  i  zvanju, te dodatak diplomi.

Po završetku prvog ciklusa studija student stiče akademsku titulu bachelor iz odgovarajuće oblasti, u skladu sa propisima.

Po završetku drugog ciklusa studija student stiče akademsku titulu magistar iz odgovarajuće oblasti, u skladu sa propisima.

Po završetku trećeg ciklusa studija student stiče naučni stepen doktora nauka iz odgovarajuće oblasti, u skladu sa propisima.

 

Studentski servisi

 

Studentski centar Univerziteta u Tuzli pruža usluge smještaja i ishrane studenata u tri odvojena studentska paviljona, kapaciteta 500 ležaja, smještenih u zapadnom kampusu (Slatina).

Smještaj u studentske domove vrši se na osnovu konkursa koji se raspisuje u sredstvima javnog  informisanja  i objavljuje na  web  stranici Univerziteta.

 

Univerzitetska biblioteka

Studentski parlament Univerziteta u Tuzli

Centar za sport

 

Više informacija na web platformama: www.otvoreni.untz.ba, www.unitz.ba